Hoàn Trả Đặc Biệt

Server : 

  • S1 > S86

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng sẽ nhận được Mảnh Pháp Bảo Đỏ, Mảnh Tướng Đỏ


Thời Gian:

  •  21/11 - 23/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Mảnh Matsuhime*2 Rương Thần Khí*20
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Mảnh Matsuhime*5 Rương Thần Khí*30
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Mảnh Matsuhime*10 Rương Thần Khí*50
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Rượu*15
5000 Vé Sử Thi*10 Tinh hồn thiết*200 Vật tế cam*100  
7500 Vé Sử Thi*20 Rương Thú Cưỡi Đỏ *10 Kẹo*15  
10000 Vé Sử Thi*30 Rương Thú Cưỡi Đỏ *20 Kẹo*20  
15000 Vé Sử Thi*40 Rương Thú Cưỡi Đỏ *30 Kẹo*20  


Server : S87 > S97

  • 21/11 - 23/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Kẹo*10 Rương pháp bảo đỏ*2
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Kẹo*15 Rương pháp bảo đỏ*3
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*20 Rượu*15
5000 Vé Sử Thi*10 Cơm nắm*30 Mảnh tướng đỏ hiếm *300  
7500 Vé Sử Thi*20 Mảnh Shuten Doji*10 Kẹo*30  
10000 Vé Sử Thi*30 Mảnh Shuten Doji*20 Kẹo*40  
15000 Vé Sử Thi*40 Mảnh Shuten Doji*30 Kẹo*50  


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn