Kiểm Tra Thể Lực

Thời Gian:

  •  21/11 - 27/11

Server : 

  • S1 > S86
Mốc tiêu Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2  Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
1000 Cơm nắm*5 Rượu*5 KNB*288 Bạc*500k
2000 Cá Koi*1000 Rượu*8 KNB*488 Rương mảnh pb đỏ*1
3000 Cá Koi*1500 Quỷ Linh*400000  Dị Quỷ Linh*100000 Tinh luyện quý*100
5000 Cá Koi*2000 Quỷ Linh*600000  Dị Quỷ Linh*200000 Mảnh đá chú linh đỏ*10
8000 Cá Koi*2500 Quỷ Linh*800000  Dị Quỷ Linh*300000 Mảnh đá chú linh đỏ*20
12000 Cá Koi*3000 Quỷ Linh*1000000  Dị Quỷ Linh*400000 Mảnh đá chú linh đỏ*30
16000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*1 Quỷ Linh*1200000  Dị Quỷ Linh*500000 Mảnh đá chú linh đỏ*40
20000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*2 Quỷ Linh*1400000  Dị Quỷ Linh*600000 Mảnh đá chú linh đỏ*50
25000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*3 Quỷ Linh*1600000  Dị Quỷ Linh*700000 Mảnh đá chú linh đỏ*50
30000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*4 Quỷ Linh*1800000  Dị Quỷ Linh*800000 Mảnh Akaichi*40

Server : 

  • S87> S97
Mốc tiêu  Vật Phẩm 1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
1000 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
2000 Quẻ xăm*1000 Rượu*8 Xu tướng cam*1
3000 Quẻ xăm*2000 Tinh luyện quý*100 Xu tướng cam*2
4000 Quẻ xăm*3000 Tinh luyện quý*200 Xu tướng đỏ*1
5000 Quẻ xăm*4000 Tinh luyện quý*300 Mảnh cánh - cao*5
6000 Quẻ xăm*5000 Tinh luyện quý*400 Mảnh cánh - cao*10
10000 Vé Sử Thi*10 Thuốc Tu Luyện*3000 Mảnh cánh - cao*15
12000 Vé Sử Thi*20 Thuốc Tu Luyện*4000 Mảnh cánh - cao*20
15000 Vé Sử Thi*30 Thuốc Tu Luyện*5000 Mảnh cánh - cao*25
20000 Vé Sử Thi*40 Thuốc Tu Luyện*6000 Mảnh cánh - cao*50
25000 Vé Sử Thi*50 Thuốc Tu Luyện*7000 Mảnh cánh - cao*70
30000 Vé Sử Thi*60 Thuốc Tu Luyện*8000 Mảnh cánh - cao*80


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn