Nạp Hoàn Trả

Thời Gian:

  • 24/11 & 26/11

Server : 

  • S1 > S90

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*5 Kẹo*5 Mảnh Akechi*5
500 KNB*588 Cơm nắm*10 Kẹo*10 Mảnh Akechi*5
1000 KNB*888 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Mảnh Akechi*10
2000 KNB*1333 Cơm nắm*20 Kẹo*20 Rượu*20
5000 KNB*3888 Cơm nắm*35 Kẹo*25  

Server : 

  • S91 > S98

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*5 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 KNB*588 Cơm nắm*10 Kẹo*10 Rương pháp bảo đỏ*2
1000 KNB*888 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Rương pháp bảo đỏ*3
2000 KNB*1333 Cơm nắm*20 Kẹo*20 Rượu*20
5000 KNB*3888 Cơm nắm*35 Kẹo*25  

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn