Thưởng thêm phó bản

Thời Gian:

  • 21/11 - 27/11

Server : 

  • S1-->S97

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn