Tiệm Thần Binh

Thời Gian:

  • 21/11 - 27/11

Server : 

  • S1-S97

Nội Dung:

Tên vật phẩm Giá Số lần đổi
Hồn Vũ Khí  400 Cá Koi 50
Hồn Nón  400 Cá Koi 50
Hồn Đai  400 Cá Koi 50
Hồn Giáp  400 Cá Koi 50
Linh thạch vàng 6000 Cá Koi 5
Rương Chiến Vũ Cơ Cam 200 Cá Koi 100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn