Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S91

Nội Dung:


Thời Gian:

  • 28/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Mảnh Matsuhime*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Mảnh Matsuhime*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Mảnh Matsuhime*10
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh cánh cao*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh cánh cao*100 Kẹo*100

  • 30/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Mảnh Matsuhime*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Mảnh Matsuhime*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Mảnh Matsuhime*10
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh cánh cao*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh cánh cao*100 Kẹo*100

  • 02/12
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Mảnh Matsuhime*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Mảnh Matsuhime*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Mảnh Matsuhime*10
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh cánh cao*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh cánh cao*100 Kẹo*100

  • 04/12
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Mảnh Matsuhime*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Mảnh Matsuhime*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Mảnh Matsuhime*10
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh cánh cao*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh cánh cao*100 Kẹo*100
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn