Nạp Hoàn Trả

Thời Gian:

  • 01/12 - 03/12

Server : 

  • S1 > S82

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Cơm nắm*5 Kẹo*10 Mảnh Danh Hiệu*50
500 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Cơm nắm*10 Kẹo*15 Mảnh Danh Hiệu*100
1000 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Cơm nắm*15 Kẹo*20 Mảnh Danh Hiệu*150
2000 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Cơm nắm*20 Kẹo*25 Mảnh Danh Hiệu*200
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*60 Cơm nắm*35 Kẹo*30  

Server : 

  • S83 > S100

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Rượu*10 Cơm nắm*5 Kẹo*10 Mảnh Danh Hiệu*50
500 Rượu*20 Cơm nắm*10 Kẹo*15 Mảnh Danh Hiệu*100
1000 Rượu*30 Cơm nắm*15 Kẹo*20 Mảnh Danh Hiệu*150
2000 Rượu*40 Cơm nắm*20 Kẹo*25 Mảnh Danh Hiệu*200
5000 Rượu*50 Cơm nắm*35 Kẹo*30  

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn