Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  28/11 - 04/12

Server : 

  • S1 > S99

Nội Dung:

Nạp đủ 7000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 2
Ngày 1 KNB*3888 Cơm Nắm*25 Mảnh Danh Hiệu*100 Vé Sử Thi*30
Ngày 2 KNB*2888 Kẹo*50 Mảnh Danh Hiệu*200 Vé Sử Thi*30
Ngày 3 KNB*1888 Kẹo*50 Mảnh Danh Hiệu*200 Vé Sử Thi*30