Quà Thẻ Tháng

Thời Gian:

  • 02/12 - 04/12

Server : 

  • S1 - S82

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Nạp thẻ tháng Cơm nắm*20 KNB*1888 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*1
Nạp thẻ chí tôn Cơm nắm*40 KNB*3888 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*2


Server : 

  • S83 - S100

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Nạp thẻ tháng Cơm nắm*20 KNB*1888 Kẹo*25
Nạp thẻ chí tôn Cơm nắm*40 KNB*3888 Kẹo*50

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn