Thưởng hoàn trả

Thời Gian:

  • 28/11 - 04/12

Server : 

  • S1 - S90

Nội dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rương Thăng Kim*2 Mảnh Đá Ngũ Linh*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 Rương Thăng Kim*3 Mảnh Đá Ngũ Linh*15 Rương pháp bảo đỏ*1
1000 Rương Thăng Kim*5 Mảnh Đá Ngũ Linh*15 Rương pháp bảo đỏ*1
2000 Rương Thăng Kim*10 Mảnh Đá Ngũ Linh*15 Rương pháp bảo đỏ*2
5000 Rương Thăng Kim*15 Mảnh Đá Ngũ Linh*15 Rương pháp bảo đỏ*5
10000 Rương Thăng Kim*20 Mảnh Đá Ngũ Linh*15 Rương pháp bảo đỏ*10
15000 Rương Thăng Kim*25 Đá Ngũ Linh*1 Rương pháp bảo đỏ*12
20000 Rương Thăng Kim*30 Đá Ngũ Linh*1 Rương pháp bảo đỏ*14
30000 Rương Thăng Kim*35 Đá Ngũ Linh*2 Rương pháp bảo đỏ*16
40000 Rương Thăng Kim*40 Đá Ngũ Linh*3 Rương pháp bảo đỏ*18
60000 Rương Thăng Kim*50 Đá Ngũ Linh*5 Rương pháp bảo đỏ*20

Server : 

  • S91 - S99

Nội dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*5 Cơm Nắm*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 Rượu*10 Cơm Nắm*10 Rương pháp bảo đỏ*1
1000 Rượu*15 Cơm Nắm*15 Rương pháp bảo đỏ*1
2000 Rượu*20 Cơm Nắm*20 Rương pháp bảo đỏ*2
5000 Rượu*25 Cơm Nắm*25 Rương pháp bảo đỏ*5
10000 Rượu*30 Cơm Nắm*30 Rương pháp bảo đỏ*10
15000 Mảnh thức thần đỏ*20 Kẹo*30 Rương pháp bảo đỏ*12
20000 Mảnh thức thần đỏ*30 Kẹo*30 Rương pháp bảo đỏ*14
30000 Mảnh thức thần đỏ*40 Kẹo*30 Rương pháp bảo đỏ*16
40000 Mảnh thức thần đỏ*50 Kẹo*30 Rương pháp bảo đỏ*18
60000 Mảnh thức thần đỏ*60 Kẹo*30 Rương pháp bảo đỏ*20
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn