Vòng Quay ngự thú Chúc Long

Thời Gian:

  • 01/12 - 04/12

Server : 

  • S1-->S100

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn