Vòng Quay thức thần Ibaraki Doji

Thời Gian:

  • 28/11 - 30/11

Server : 

  • S1-->S97

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn