Hoàn Trả Đặc Biệt

Server : 

  • S1 > S90

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng sẽ nhận được Mảnh Pháp Bảo Đỏ, Mảnh Tướng Đỏ


Thời Gian:

  •  05/12 - 07/12
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*388 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *1 Rương thú cưỡi đỏ*5
500 KNB*588 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *1 Rương thú cưỡi đỏ*10
1000 KNB*1088 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *1 Rương thú cưỡi đỏ*15
2000 KNB*2088 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *2 Rương thú cưỡi đỏ*20
5000 KNB*3088 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *3 Rương thú cưỡi đỏ*25
7500 Xu tướng đỏ*3 Quẻ xăm*5000 Kẹo*30
10000 Xu tướng đỏ*4 Quẻ xăm*7000 Kẹo*40
15000 Xu tướng đỏ*5 Quẻ xăm*8000 Kẹo*50


Server : S90> S101

  • 05/12 - 07/12
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm4
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Kẹo*10 Rương pháp bảo đỏ*2
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Kẹo*15 Rương pháp bảo đỏ*3
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*20 Rượu*15
5000 Vé Sử Thi*10 Cơm nắm*30 Mảnh tướng đỏ hiếm *300  
7500 Vé Sử Thi*20 Mảnh Shuten Doji*10 Kẹo*30  
10000 Vé Sử Thi*30 Mảnh Shuten Doji*20 Kẹo*40  
15000 Vé Sử Thi*40 Mảnh Shuten Doji*30 Kẹo*50  


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn