Kiểm tra thể lực

Thời Gian:

  •  05/12 - 11/12

Server : 

  • S97 > 101
Mốc tiêu Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
1000 Rương Thức Thần Cam*5 Rượu*5 Bạc*500k
2000 Rương Thức Thần Cam*10 Rượu*8 Xu tướng cam*1
3000 Rương Thức Thần Cam*20 Quyển thức Tỉnh*500 Xu tướng cam*2
4000 Rương Thức Thần Cam*25 Quyển thức Tỉnh*1000 Xu tướng đỏ*1
5000 Rương Thức Thần Cam*30 Thuốc tu luyện*1000 Quẻ xăm*1000
6000 Rương Thức Thần Cam*40 Thuốc tu luyện*1500 Quẻ xăm*3000
10000 Rương thức thần đỏ*10 Thuốc tu luyện*2000 Quẻ xăm*5000
15000 Rương thức thần đỏ*20 Thuốc tu luyện*3000 Quẻ xăm*7000
25000 Rương thức thần đỏ*30 Rương pháp bảo đỏ*5 Quẻ xăm*9000
30000 Rương thức thần đỏ*40 Rương pháp bảo đỏ*10 Quẻ xăm*11000


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn