Thưởng thêm phó bản

Thời Gian:

  • 05/12 - 11/12

Server : 

  • S1-->S101

Nội Dung:

Mô tả: Khi tham gia phó bản chính tuyến - tinh anh - quốc chiến vô song có cơ hội nhận được máy kiểm tra nói dối

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn