Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 05/12 - 11/12

Server : 

  • S1 > S93

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Bạc*3000k Mảnh thức thần đỏ*5 Kẹo*5
500 Bạc*5000k Mảnh thức thần đỏ*10 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Mảnh thức thần đỏ*15 Kẹo*15
2000 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Mảnh thức thần đỏ*20 Kẹo*20
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Mảnh thức thần đỏ*25 Kẹo*25
10000 Đá chú linh 7 màu*1 Mảnh thức thần đỏ*50 Kẹo*30
15000 Mảnh thú cưỡi đỏ Nekomata *10 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Matsuhime*10 Kẹo*35
20000 Mảnh thú cưỡi đỏ Nekomata *15 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Matsuhime*20 Kẹo*40
30000 Mảnh thú cưỡi đỏ Nekomata *15 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Matsuhime*30 Kẹo*45
40000 Mảnh thú cưỡi đỏ Nekomata *20 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Matsuhime*40 Kẹo*50
60000 Mảnh thú cưỡi đỏ Nekomata *20 Rương thú cưỡi đỏ*50 Kẹo*55

Server : 

  • S94 > S101

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*388 Vé Sử Thi*20 Kẹo*5
500 KNB*488 Vé Sử Thi*30 Kẹo*10
1000 Tinh Hoa Thời Trang*1000 Vé Sử Thi*40 Kẹo*15
2000 Tinh Hoa Thời Trang*2000 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 Tinh Hoa Thời Trang*3000 Vé Sử Thi*60 Kẹo*25
10000 Tinh Hoa Thời Trang*4000 Vé Sử Thi*200 Kẹo*30
15000 Đá luyện-cao*1000 Mảnh danh hiệu*100 Kẹo*35
20000 Đá luyện-cao*2000 Mảnh danh hiệu*200 Kẹo*40
30000 Đá luyện-cao*3000 Mảnh danh hiệu*300 Kẹo*45
40000 Đá luyện-cao*4000 Mảnh danh hiệu*400 Kẹo*50
60000 Đá luyện-cao*5000 Mảnh danh hiệu*500 Kẹo*55


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn