Tiêu vàng hoàn trả

Thời Gian:

  • 05/12 - 11/12

Server : 

  • S1 > S96

Nội Dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
500 Thuốc Tu Luyện*1000 Cá Koi*3000 Rương pháp bảo đỏ*1
1000 Thuốc Tu Luyện*2000 Cá Koi*4000 Rương pháp bảo đỏ*2
2000 Thuốc Tu Luyện*3000 Cá Koi*5000 Rương pháp bảo đỏ*3
5000 Thuốc Tu Luyện*4000 Cá Koi*6000 Rương pháp bảo đỏ*4
10000 Thuốc Tu Luyện*5000 Cá Koi*7000 Rương pháp bảo đỏ*5
20000 Thuốc Tu Luyện*6000 Cá Koi*8000 Rương pháp bảo đỏ*6
40000 Mảnh cánh cao*10 Cá Koi*9000 Rương pháp bảo đỏ*7
60000 Mảnh cánh cao*20 Cá Koi*10000 Rương pháp bảo đỏ*8
80000 Mảnh cánh cao*40 Cá Koi*11000 Rương pháp bảo đỏ*9
100000 Mảnh cánh cao*60 Cá Koi*12000 Đá chú linh đỏ*1
150000 Mảnh cánh cao*100 Cá Koi*15000 Đá chú linh 7 màu*1
200000 Mảnh cánh cao*200 Cá Koi*20000 Đá chú linh 7 màu*1