Kiểm tra thể lực

Thời Gian:

  • 12/12 - 18/12

Server : 

  • S1-S96

Nội Dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1000 Thuốc Tu Luyện*1000 Cá Koi*3000 Rương pháp bảo đỏ*1
2000 Thuốc Tu Luyện*2000 Cá Koi*4000 Rương pháp bảo đỏ*2
3000 Thuốc Tu Luyện*3000 Cá Koi*5000 Rương pháp bảo đỏ*3
4000 Thuốc Tu Luyện*4000 Cá Koi*6000 Rương pháp bảo đỏ*4
5000 Thuốc Tu Luyện*5000 Cá Koi*7000 Rương pháp bảo đỏ*5
7000 Thuốc Tu Luyện*6000 Cá Koi*8000 Rương pháp bảo đỏ*6
10000 Đá Ngũ Linh*1 Cá Koi*9000 Rương pháp bảo đỏ*7
15000 Đá Ngũ Linh*2 Cá Koi*10000 Rương pháp bảo đỏ*8
20000 Đá Ngũ Linh*3 Cá Koi*11000 Rương pháp bảo đỏ*9
30000 Đá Ngũ Linh*4 Cá Koi*12000 Đá chú linh đỏ*1
40000 Đá Ngũ Linh*5 Cá Koi*20000 Đá chú linh 7 màu*1
50000 Đá Ngũ Linh*6 Cá Koi*30000 Đá chú linh 7 màu*1


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn