Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  12/12 - 18/12

Server : 

  • S1 > S103

Nội Dung:

Nạp đủ 7000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
Ngày 1 KNB*3888 Cơm Nắm*25 Mảnh Misuhime*10 Mảnh Nekomata*10
Ngày 2 KNB*2888 Kẹo*50 Mảnh Misuhime*15 Mảnh Nekomata*20
Ngày 3 KNB*1888 Kẹo*50 Mảnh Misuhime*30 Mảnh Nekomata*30