Tiêu vàng hoàn trả

Thời Gian:

  • 12/12 - 18/12

Server : 

  • S97 - S103

Nội dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
500 Rương Thức Thần Cam*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Rương Thức Thần Cam*10 Rượu*8 Xu tướng cam*1
2000 Rương Thức Thần Cam*20 Quyển thức Tỉnh*500 Xu tướng cam*2
5000 Rương Thức Thần Cam*25 Quyển thức Tỉnh*1000 Xu tướng đỏ*1
10000 Rương Thức Thần Cam*30 Thuốc tu luyện*1000 Quẻ xăm*1000
20000 Rương Thức Thần Cam*40 Thuốc tu luyện*1500 Quẻ xăm*3000
40000 Rương thức thần đỏ*10 Thuốc tu luyện*2000 Quẻ xăm*5000
70000 Rương thức thần đỏ*20 Thuốc tu luyện*3000 Quẻ xăm*7000
100000 Rương thức thần đỏ*30 Rương pháp bảo đỏ*5 Quẻ xăm*9000
150000 Rương thức thần đỏ*40 Rương pháp bảo đỏ*10 Quẻ xăm*11000


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn