X2 Điểm Vip

Thời Gian:

  • 13/12 - 15/12

Server : 

  • S1-->S103

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp các gói nạp cơ bản sẽ nhận được x2 điểm VIP

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn