Mùa Lễ Hội

Thời Gian:

  • 19/12 - 25/12

Server : 

  • S1 > S105

Nội Dung:

Vật Phẩm Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Chuông Noel*1 Máy Kiểm Tra Nói Dối*100 5
Rương thăng kim*10 Chuông Noel *1 5
Rương tôi kim *10 Chuông Noel *1 5
Bạc*10000k Chuông Noel *1 5
Quyển thức tỉnh * 2500 Chuông Noel *1 3
Thuốc tu luyện*2500 Chuông Noel *1 3
Đá Ngũ Linh*1 Chuông Noel *2 3
Tướng đỏ hiếm *150 Chuông Noel *3 2
Tướng đỏ *150 Chuông Noel *3 2
Nguyên thạch *5000 Chuông Noel *3 5
Thần khí nguyên linh - cao Chuông Noel *10 3
Mảnh Danh Hiệu *500 Chuông Noel *10 2
Ngọc Level 7 *1 Chuông Noel *10 5
Đá chú linh đỏ *1 Chuông Noel *15 1
Đá chú linh 7 màu *1 Chuông Noel *20 1
Mảnh thú cưỡi đỏ *80 Chuông Noel *30 1
Rương cánh cam *1 Chuông Noel *30 1
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn