Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  19/12 - 25/12

Server : 

  • S1 > S105

Nội Dung:

Nạp đủ 7000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
Ngày 1 KNB*3888 Cơm Nắm*25 Mảnh Tsurihime*10 Mảnh Bọ Hung*10
Ngày 2 KNB*2888 Kẹo*50 Mảnh Tsurihime*15 Mảnh Bọ Hung*20
Ngày 3 KNB*1888 Kẹo*50 Mảnh Tsurihime*30 Mảnh Bọ Hung*30