Thần tài tặng bảo

Thời Gian:

  • 19/12 - 25/12

Server : 

  • S1 > S105

Nội Dung:

Mô tả: Tiêu phí KNB hoàn trả mỗi ngày, tiêu phí đạt mốc knb nhận thưởng quý hiếm
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn