Thưởng Kẹo

Thời Gian:

  • 23/12 - 25/12

Server : 

  • S1-S105

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1
2000 Kẹo * 70


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn