Cây Tâm Nguyện

Thời Gian:

  •  29/12-1/1

Server : 

  • S1-->S105

Nội Dung:

Mô tả: Mỗi 5 phút online sẽ nhận được 1 quẻ xăm, dùng quẻ xăm để chọn phần thưởng, tối đa 10 phần thưởng mỗi ngày


STT Phần thưởng
1 Đá chú linh đỏ*1
2 Đá chú linh 7 màu*1
3 Cơm nắm*1
4 Rượu*2
5 Tinh luyện quý*10
6 Thuốc tu luyện*100
7 Sách tiến cấp*100
8 Vé Sử Thi*1
9 Mảnh tướng đỏ *2
10 Mảnh tướng đỏ hiếm*1


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn