Đăng nhập lễ

Thời Gian:

  • 1/1

Server : 

  • S1-S109

Nội Dung:

Mô tả: Đúng ngày 1/1 đăng nhập vào game nhận thưởng mừng năm mới
Phần thưởng
Mảnh danh hiệu*100 KNB*588 Bạc*1000k


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn