Phó bản Trảm Tướng

Thời Gian:

  • 01 /01

Server : 

  • S1 > S107

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn