Tiêu vàng hoàn trả

Thời Gian:

  • 26/12 - 1/1

Server : 

  • S1 - 96

Nội Dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
500 Thuốc Tu Luyện*1000 Cá Koi*3000 Rương pháp bảo đỏ*1
1000 Thuốc Tu Luyện*2000 Cá Koi*4000 Rương pháp bảo đỏ*2
2000 Thuốc Tu Luyện*3000 Cá Koi*5000 Rương pháp bảo đỏ*3
5000 Thuốc Tu Luyện*4000 Cá Koi*6000 Rương pháp bảo đỏ*4
10000 Thuốc Tu Luyện*5000 Cá Koi*7000 Rương pháp bảo đỏ*5
20000 Thuốc Tu Luyện*6000 Cá Koi*8000 Rương pháp bảo đỏ*6
40000 Mảnh Matsuhime*5 Cá Koi*9000 Rương pháp bảo đỏ*7
60000 Mảnh Matsuhime*10 Mảnh cánh cao*30 Rương pháp bảo đỏ*8
80000 Mảnh Matsuhime*15 Mảnh cánh cao*30 Rương pháp bảo đỏ*9
100000 Mảnh Matsuhime*20 Vé Sử Thi*20 Đá chú linh đỏ*1
150000 Mảnh Matsuhime*50 Vé Sử Thi*30 Đá chú linh 7 màu*1
200000 Mảnh Matsuhime*50 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh 7 màu*1
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn