Kiểm tra thể lực

Thời Gian:

  • 02/01 - 08/01

Server : 

  • S1 - S100

Nội Dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1000 Thuốc Tu Luyện*1000 Cá Koi*3000 Rương pháp bảo đỏ*1
2000 Thuốc Tu Luyện*2000 Cá Koi*4000 Rương pháp bảo đỏ*2
3000 Thuốc Tu Luyện*3000 Cá Koi*5000 Rương pháp bảo đỏ*3
4000 Thuốc Tu Luyện*4000 Cá Koi*6000 Rương pháp bảo đỏ*4
5000 Thuốc Tu Luyện*5000 Cá Koi*7000 Rương pháp bảo đỏ*5
7000 Thuốc Tu Luyện*6000 Cá Koi*8000 Rương pháp bảo đỏ*6
10000 Mảnh cánh cao*20 Vé Sử Thi*20 Rương pháp bảo đỏ*7
15000 Mảnh cánh cao*30 Vé Sử Thi*30 Rương pháp bảo đỏ*8
20000 Mảnh cánh cao*40 Vé Sử Thi*40 Rương pháp bảo đỏ*9
30000 Mảnh cánh cao*50 Vé Sử Thi*50 Đá chú linh đỏ*1
40000 Mảnh cánh cao*60 Vé Sử Thi*60 Đá chú linh 7 màu*1
50000 Mảnh cánh cao*70 Vé Sử Thi*70 Đá chú linh 7 màu*1


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn