Quà đăng nhập

Thời Gian:

  • 02/01 - 08/01

Server : 

  • S1-S109

Nội Dung:

Số ngày tích lũy đăng nhập Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1 Cơm Nắm*5 Bạc*100k  Vé rút trận hình*5 
2 KNB*288 Bạc*100k  Vé rút trận hình*5 
3 Rượu*10 Bạc*150k  Vé rút trận hình*5 
4 KNB*388 Bạc*150k  Vé rút trận hình*5 
5 Mảnh đá chú linh cam*10 Bạc*200k  Vé rút trận hình*5 
6 KNB*488 Bạc*200k  Vé rút trận hình*5 
7 Mảnh đá chú linh cam*10 Bạc*250k  Vé rút trận hình*5 

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn