Shop Ngọc

Thời Gian:

  • 02/01 - 08/01

Server : 

  • S1-->S109

Nội Dung:


Vật Phẩm1 Yêu cầu
Ngọc  tấn công Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc sinh lực Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc phòng thủ Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc giảm ST PVP Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc tăng ST PVP Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc thủ Truyền Kỳ Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc thủ Quần Hùng Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc thủ Oda Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1
Ngọc thủ Takeda Lv7 *1 Lồng Đèn Tế Lễ*1


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn