Thưởng thêm phó bản

Thời Gian:

  • 02/01 - 08/01

Server : 

  • S1-109

Nội Dung:

Mô tả: Khi tham gia phó bản chính tuyến - tinh anh - quốc chiến vô song có cơ hội nhận được máy kiểm tra nói dối

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn