Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 02/01 - 08/01

Server : 

  • S1 > S100

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Bạc*3000k Mảnh thức thần đỏ*5 Kẹo*5
500 Bạc*5000k Mảnh thức thần đỏ*10 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Mảnh thức thần đỏ*15 Kẹo*15
2000 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Mảnh thức thần đỏ*20 Kẹo*20
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Mảnh thức thần đỏ*25 Kẹo*25
10000 Đá chú linh 7 màu*1 Mảnh thức thần đỏ*50 Kẹo*30
15000 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *10 Lồng Đèn Tế Lễ*1 Kẹo*35
20000 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *15 Lồng Đèn Tế Lễ*2 Kẹo*40
30000 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *20 Lồng Đèn Tế Lễ*3 Kẹo*45
40000 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *25 Lồng Đèn Tế Lễ*4 Kẹo*50
60000 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *30 Lồng Đèn Tế Lễ*5 Kẹo*55


Server : 

  • S101 > S109

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*388 Vé Sử Thi*20 Kẹo*5
500 KNB*488 Vé Sử Thi*30 Kẹo*10
1000 Tinh Hoa Thời Trang*1000 Vé Sử Thi*40 Kẹo*15
2000 Tinh Hoa Thời Trang*2000 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 Tinh Hoa Thời Trang*3000 Vé Sử Thi*60 Kẹo*25
10000 Tinh Hoa Thời Trang*4000 Vé Sử Thi*200 Kẹo*30
15000 Đá luyện-cao*1000 Mảnh danh hiệu*100 Kẹo*35
20000 Đá luyện-cao*2000 Mảnh danh hiệu*200 Kẹo*40
30000 Đá luyện-cao*3000 Mảnh danh hiệu*300 Kẹo*45
40000 Đá luyện-cao*4000 Mảnh danh hiệu*400 Kẹo*50
60000 Đá luyện-cao*5000 Mảnh danh hiệu*500 Kẹo*55


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn