Nạp mỗi ngày

Thời Gian:

  • 09/01 - 15/01

Server : 

  • S1 - S111Số ngày nạp Vật Phẩm 1
1 KNB*588
2 KNB*588
3 KNB*588
4 Rương thức thần đỏ*50
5 KNB*888
6 KNB*888
7 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 * 40

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn