Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  09/01 - 15/01

Server : 

  • S1 > S109

Nội Dung:

  • Nạp đủ 5000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
Ngày 1 KNB*3888 Cơm Nắm*25 Rương chiến vũ cơ đỏ*10 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *10
Ngày 2 KNB*2888 Kẹo*50 Rương chiến vũ cơ đỏ*15 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *20
Ngày 3 KNB*1888 Kẹo*50 Rương chiến vũ cơ đỏ*30 Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 *30