Thần Tài Tặng Bảo

Server : 

  • 1-111

Nội Dung:

  • Tiêu phí KNB hoàn trả mỗi ngày, tiêu phí đạt mốc knb nhận thưởng quý hiếm

Thời Gian:

  • 09/01 - 11/01