Thưởng Kẹo

Thời Gian:

  • 13/01 - 15/01

Server : 

  • S1 - S111

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1
2000 Kẹo*70

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn