Diệt phản quân


Thời Gian:

  • 16/01 - 22/01

Server : 

  • S1 - S90
Điều kiện Phần thưởng 1 Phần thưởng 2
Diệt 5 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*1 Rương Thăng Kim*1
Diệt 10 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*2 Rương Thăng Kim*2
Diệt 15 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*3 Rương Thăng Kim*3
Diệt 20 phản quân  Thần Khí Nguyên Linh-Trung*4 Rương Thăng Kim*3
Diệt 25 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*5 Rương Thăng Kim*4
Diệt 30 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*6 Rương Thăng Kim*4
Diệt 35 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*7 Rương Thăng Kim*4
Diệt 40 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*8 Rương Thăng Kim*4
Diệt 45 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*9 Rương Thăng Kim*5
Diệt 50 phản quân Thần Khí Nguyên Linh-Trung*10 Rương Thăng Kim*5
Diệt 55 phản quân Túi ngọc level 3*3 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 60 phản quân Túi ngọc level 3*5 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 65 phản quân Túi ngọc level 3*7 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 70 phản quân  Túi ngọc level 3*9 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 75 phản quân Túi ngọc level 3*11 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 80 phản quân Túi ngọc level 3*13 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 85 phản quân Túi ngọc level 3*15 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 90 phản quân Túi ngọc level 3*17 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 95 phản quân Túi ngọc level 3*19 Mảnh đá ngũ linh *5
Diệt 100 phản quân Lồng đèn tế lễ*1 Mảnh đá ngũ linh *5


Server : 

  • S91 - S110
Điều kiện Phần thưởng 1 Phần thưởng 2
Diệt 5 phản quân Hộp Vật tế cam*10 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 10 phản quân Hộp Vật tế cam*20 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 15 phản quân Hộp Vật tế cam*30 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 20 phản quân  Hộp Vật tế cam*40 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 25 phản quân Hộp Vật tế cam*50 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 30 phản quân Hộp Vật tế cam*60 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 35 phản quân Hộp Vật tế cam*70 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 40 phản quân Hộp Vật tế cam*80 Mảnh ngự thú cam*5
Diệt 45 phản quân Hộp Vật tế cam*90 Mảnh ngự thú cam*10
Diệt 50 phản quân Hộp Vật tế cam*100 Mảnh ngự thú cam*10
Diệt 55 phản quân Mảnh cánh cao*5 Linh Vũ*200
Diệt 60 phản quân Mảnh cánh cao*5 Linh Vũ*200
Diệt 65 phản quân Mảnh cánh cao*5 Linh Vũ*200
Diệt 70 phản quân  Mảnh cánh cao*10 Linh Vũ*200
Diệt 75 phản quân Mảnh cánh cao*10 Linh Vũ*200
Diệt 80 phản quân Mảnh cánh cao*10 Linh Vũ*500
Diệt 85 phản quân Mảnh cánh cao*10 Linh Vũ*500
Diệt 90 phản quân Mảnh cánh cao*15 Linh Vũ*500
Diệt 95 phản quân Mảnh cánh cao*15 Linh Vũ*500
Diệt 100 phản quân Mảnh cánh cao*15 Linh Vũ*500


Server : 

  • S111 - S113

Điều kiện Phần thưởng 1 Phần thưởng 2
Diệt 5 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 10 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 15 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 20 phản quân  Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 25 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 30 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 35 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 40 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 45 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 50 phản quân Thuốc tu luyện*200 Quẻ xăm*500
Diệt 55 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 60 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 65 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 70 phản quân  Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 75 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 80 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 85 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 90 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 95 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1
Diệt 100 phản quân Tinh luyện- Quý * 100 Rương pháp bảo đỏ*1