Hoàn Trả Đặc Biệt

Thời Gian:

  •  16/01 - 18/01

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng sẽ nhận được Mảnh Pháp Bảo Đỏ, Mảnh Tướng Đỏ

Server : 

  • S1 > S90
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*388 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *1 Nguyên Thạch*1000
500 KNB*588 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *1 Nguyên Thạch*2000
1000 KNB*1088 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *1 Nguyên Thạch*3000
2000 KNB*2088 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *2 Nguyên Thạch*4000
5000 KNB*3088 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *3 Nguyên Thạch*5000
7500 Xu tướng đỏ*3 Quẻ xăm*5000 Kẹo*30
10000 Xu tướng đỏ*4 Quẻ xăm*7000 Kẹo*40
15000 Xu tướng đỏ*5 Quẻ xăm*8000 Kẹo*50

Server : 

  • S91 > S110
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Kẹo*5
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Kẹo*10
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Kẹo*15
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*20
5000 Vé Sử Thi*10 Cơm nắm*30 Mảnh tướng đỏ hiếm *300
7500 Vé Sử Thi*20 Mảnh Shuten Doji*10 Kẹo*30
10000 Vé Sử Thi*30 Mảnh Shuten Doji*20 Kẹo*40
15000 Vé Sử Thi*40 Mảnh Shuten Doji*30 Kẹo*50

Server : 

  • S111 > S113

Điều Kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Kẹo*5
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Kẹo*10
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Kẹo*15
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*20
5000 Mảnh danh hiệu*150 Cơm nắm*30 Mảnh tướng đỏ hiếm *300
7500 Mảnh danh hiệu*200 Mảnh Shuten Doji*10 Kẹo*30
10000 Mảnh danh hiệu*250 Mảnh Shuten Doji*20 Kẹo*40
15000 Mảnh danh hiệu*300 Mảnh Shuten Doji*30 Kẹo*50

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn