Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S96

Nội Dung:


Thời Gian:

  • 16/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Kẹo*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Kẹo*10
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 18/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Kẹo*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Kẹo*10
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 20/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Kẹo*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Kẹo*10
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 22/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Kẹo*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Kẹo*10
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn