Nạp Đúng Mốc (S97 - S113)

Server : 

  • S97 - S113

Thời Gian:

  • 16/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Điểm VIP*200
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Điểm VIP*500
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Điểm VIP*1000
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh thức thần đỏ*30 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh thức thần đỏ*70 Kẹo*100

  • 18/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Điểm VIP*200
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Điểm VIP*500
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Điểm VIP*1000
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh thức thần đỏ*30 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh thức thần đỏ*70 Kẹo*100

  • 20/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Điểm VIP*200
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Điểm VIP*500
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Điểm VIP*1000
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh thức thần đỏ*30 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh thức thần đỏ*70 Kẹo*100

  • 22/01
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Điểm VIP*200
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Điểm VIP*500
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Điểm VIP*1000
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh thức thần đỏ*30 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh thức thần đỏ*70 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn