Nạp Hoàn Trả

Thời Gian:

  • 19/01 và 21/01

Nội dung : 

  • S1 - S100
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*288 Kẹo*10 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *3
500 KNB*588 Kẹo*20 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *5
1000 KNB*888 Kẹo*20 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *1
2000 KNB*1333 Kẹo*20 Rượu*20
5000 KNB*3888 Kẹo*25  

  • S101 - S114
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*288 Kẹo*10 Rương pháp bảo đỏ*1
500 KNB*588 Kẹo*20 Rương pháp bảo đỏ*2
1000 KNB*888 Kẹo*20 Rương pháp bảo đỏ*3
2000 KNB*1333 Kẹo*20 Rượu*20
5000 KNB*3888 Kẹo*25  

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn