Nạp mỗi ngày

Thời Gian:

  • 16/01 - 22/01

Server : 

  • S1 - S90
Số ngày nạp Vật Phẩm
1 Kẹo*5
2 Mảnh cánh cao*10
3 Mảnh cánh cao*10
4 Mảnh cánh cao*20
5 Mảnh cánh cao*20
6 Mảnh cánh cao*30
7 Đá Chú Linh Đỏ*1

Server : 

  • S91 - S102
Số ngày nạp Vật Phẩm
1 Kẹo*5
2 Mảnh cánh cao*10
3 Mảnh cánh cao*10
4 Mảnh cánh cao*20
5 Mảnh cánh cao*20
6 Mảnh cánh cao*30
7 Rương thú cưỡi đỏ*50


Server : 

  • S103 - S113
Số ngày nạp Vật Phẩm
1 Kẹo*5
2 Rương thức thần đỏ*10
3 Rương thức thần đỏ*10
4 Rương thức thần đỏ*20
5 Rương thức thần đỏ*20
6 Rương thức thần đỏ*30
7 Kẹo*70


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn