Quà Thẻ Tháng

Thời Gian:

  • 20/01 - 22/01

Server : 

  • S1 - S114

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Nạp thẻ tháng Cơm nắm*20 KNB*1888 Kẹo*25
Nạp thẻ chí tôn Cơm nắm*40 KNB*3888 Kẹo*50

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn