Thưởng thêm phó bản

Thời Gian:

  • 16/01 - 22/01

Server : 

  • S1-113

Nội Dung:

Mô tả: Khi tham gia phó bản chính tuyến - tinh anh - quốc chiến vô song có cơ hội nhận được máy kiểm tra nói dối

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn