Tiệm Giảm Giá

Server : 

  • S1-S113

Nội Dung:

Thời Gian:

  • 16/01 - 18/01
Vật Phẩm Giá Giá giảm Số lần mua
Cơm nắm*5 250 125 4
Rượu*5 250 125 6
Đá chú linh cam*1 4000 2000 10
Rương thức thần đỏ*1 1000 700 10
Ngọc độn giáp*1 1000 800 10
Rương xu tướng đỏ*1 2000 1500 5
Thức tỉnh đỏ*1 10000 7500 5
Rương thú cưỡi cam*1 200 150 15
Thẻ đổi pháp bảo*1 2000 1500 10
Linh thạch vàng 6000 5000 5
  • 19/01 - 21/01
Vật Phẩm Giá Giá giảm Số lần mua
Cơm nắm*5 250 125 4
Rượu*5 250 125 6
Bạc*1000k 200 120 20
Mảnh cánh - Cao*1 1000 500 100
Tinh hồn thiết*10 500 300 50
Mảnh tướng đỏ *10 1000 500 30
Mảnh tướng đỏ *10 1500 700 30
Rương thức thần cam*10 200 150 3
Mảnh cánh - Sơ*10 1000 800 5
Thẻ đổi võ tướng*1 5000 4000 10

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn