Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 05/03 - 11/03

Server : 

  • S1 > S116

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Bạc*3000k Ngọc độn giáp*2 Kẹo*5
500 Bạc*5000k Ngọc độn giáp*3 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc độn giáp*5 Kẹo*15
2000 Rương mảnh thức thần đỏ*20 Ngọc độn giáp*10 Kẹo*20
5000 Đá chú linh đỏ*1 KNB*1111 Kẹo*25
10000 Rương mảnh thức thần đỏ*80 Ngọc độn giáp*20 Kẹo*30
15000 Đá chú linh đỏ*2 Ngọc tinh luyện PB*3000 Kẹo*35
20000 Đá chú linh đỏ*3 Ngọc tinh luyện PB*4000 Kẹo*40
30000 Đá Ngũ Tinh*3 Ngọc tinh luyện PB*5000 Kẹo*45
40000 Đá chú linh đỏ*4 Ngọc tinh luyện PB*6000 Kẹo*50
60000 Đá Ngũ Tinh*6 Ngọc tinh luyện PB*7000 Kẹo*55
80000 Đá chú linh đỏ*5 Thuốc tu luyện*20000 Kẹo*60
100000 Thời trang vàng - Ma Giới*1 Thuốc tu luyện*30000 Kẹo*65

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn