Diệt Thảo Khấu

Thời Gian:

  • 12 & 15/03

Server : 

  • S1 - 116
Điều kiện Phần thưởng 
Tấn công 5 lần phản quân Thuốc tu luyện*200
Tấn công 10 lần phản quân Thuốc tu luyện*200
Tấn công 15 lần phản quân Thuốc tu luyện*200
Tấn công 20 lần phản quân  Thuốc tu luyện*200
Tấn công 25 lần phản quân Thuốc tu luyện*200
Tấn công 30 lầnphản quân Thuốc tu luyện*200


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn