Khiêu chiến Tinh Anh

Thời Gian:

  • 14/03 - 16/03

Server : 

  • S1-116
Điều kiện  Phần thưởng
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 5 Quyển thức tỉnh*15
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 10 Quyển thức tỉnh*30
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 15 Quyển thức tỉnh*45
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 20 Quyển thức tỉnh*60
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 30 Quyển thức tỉnh*80
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 40 Quyển thức tỉnh*100
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 50 Quyển thức tỉnh*120
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 60 Quyển thức tỉnh*150

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn